Data ogłoszenia: 2016-07-29

Treść ogłoszenia w formacie pdf  

Rada Nadzorcza

Elektrowni „Chorzów” Spółka Akcyjna

41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółekz udziałem Skarbu Państwa, zmienionego Zarządzeniem Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009r., zmienionego Zarządzeniem Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r.

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert

na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółek:

 

1.       Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie,

2.       Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,

3.       Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 

oraz

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejElektrowni Chorzów S.A.

za 2016 rok

 

I.            Przedmiot zamówienia obejmuje badanie jednostkowych sprawozdań finansowych iskonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Elektrowni Chorzów S.A. za2016 r. oraz sporządzenie pisemnych opinii wraz z raportami określającymi, czy sprawozdaniafinansowe są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową ifinansową, jak też wynik finansowy badanych jednostek.

Oferta dotycząca badania jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrowni Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie powinna uwzględnić rozszerzony zakres badania wynikający z wymagańokreślonych w art. 44 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Rezultattego rozszerzonego zakresu badania powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich zapisachopinii / raportu bądź odrębnego, dodatkowego dokumentu z badania sprawozdania finansowego.

Zamawiający w związku z zaawansowanym procesem łączenia spółek Elektrownia Chorzów S.A. i WPRD w Katowicach Sp. z o.o. informuje, że jeżeli zakończenie połączenia spółek nastąpi przed dniem 31 grudnia 2016 roku to badaniu przez biegłego rewidenta nie będzie podlegać sprawozdaniefinansowe WPRD w Katowicach Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, która zostałaby wykreślona zrejestru przedsiębiorców przed dniem bilansowym 31 grudnia 2016 roku, a wynagrodzenie za badanie sprawozdania Elektrowni Chorzów S.A. będzie stanowić sumę wynagrodzeniaprzewidzianego za badanie sprawozdań obu spółek.

II.            Oczekiwany termin przeprowadzenia badania ostatecznego wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania jednostkowych sprawozdań finansowych – do 15 marca 2017 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego - 31 marca 2017 r.

 

III.            Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

1.      gotowość do obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,

2.      gotowość do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą,

3.      przekazywanie do wiadomości Rad Nadzorczych sporządzanych dla Zarządów (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółek.

 

IV.            Oferta powinna zawierać:

1.      informacje o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru, wpisie do rejestru biegłych rewidentów - aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych – poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

2.      oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzających sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 oraz posiedzeniach Rady Nadzorczej.

4.      cenę (netto, VAT, brutto) za badanie jednostkowych sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportami z badania tych sprawozdań, odrębnie dla każdej spółki i sprawozdania skonsolidowanego oraz cenę łączną,

5.      warunki płatności,

6.      określenie metody i terminów prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz udziałem w inwentaryzacji.

7.      kopię polisy ubezpieczeniowej,

8.      informacje o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych, w tym w spółkach z sektora energetycznego oraz budownictwa drogowego i energetycznego,

9.      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

V.            Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie:

”OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 rok”

w terminie do 31 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00, w siedzibie Spółki pod adresem:

Rada Nadzorca Elektrowni „Chorzów” S.A. ul. M. Skłodowskiej - Curie 3,
41-503 Chorzów.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej dostarczenia do siedziby Spółki. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

   VI.Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2016 r.

VII.            Kryteria wyboru ofert:

1.       Cena łączna                                                                                                                                     70 %

2.       doświadczenie w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych, w

szczególności w sektorze energetycznym oraz budownictwa drogowego

 i energetycznego                          -                                                                                            30 %

 

VIII.            Informacje dodatkowe:

1.      Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zaproszenia do składania ofert można uzyskać w terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia dla:

a)    Elektrowni Chorzów S.A.: w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (32)349-16-17 lub (32)349-16-21; drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

b)      Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.: w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (32) 259-90-36; drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c)       Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o.: w godzinach od 700 do 1500 telefonicznie pod nr telefonu (85) 675-49-69; drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

3.       Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

4.       Wybór uprawnionego podmiotu dokonany zostanie przez uprawnione organy Spółek.

5.       O wynikach przeprowadzonego postępowania oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony o tym fakcie pisemnie listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie 14 dni licząc od dnia dokonania wyboru oferty.