Regulamin Udzielania Zamówień Elektrowni Chorzów S.A. 

ELEKTROWNIA CHORZÓW S.A.

41-503 Chorzów, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3

ogłasza przetarg

(według Regulaminu Zamówień Elektrowni Chorzów S.A.)

na:


78. Sprzedaż sieci kanalizacji deszczowej usytuowanych w Katowicach na terenie byłej huty Baildon.


77. Zakup energii elektrycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie Huty Baildon w Katowicach oraz na potrzeby własne w Chorzowie i Katowicach na rok 2017.


76. Przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczych nr 1 i 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary.

           Zapytania i odpowiedzi do przetargu


75. Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej.


74. Ogłoszenie Rady Nadzorczej Elektrowni Chorzów S.A. o zaproszeniu do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych spółek.


 73. Przetarg ustny na sprzedaż praw wieczystego użytkowania nieruchomości Elektrowni Chorzów S.A. zabudowanej budynkiem warsztatu mechanicznego usytuowanych w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 3. 


72. Przetarg ustny na sprzedaż składników aktywów trwałych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie zlokalizowanych na terenie byłej huty Baildon w Katowicach służących do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 


71. Przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej (dawny teren Huty Baildon). 


70. Przetarg ustny (publiczną licytację) sprzedaży udziałów spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku. 


69. Przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej (dawny teren Huty Baildon). 


68. Przetarg ustny (publiczna licytacja) sprzedaży udziałów spółki Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku. 


67. Przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdań finansowych spółek oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrowni Chorzów S.A.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


66. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ulicy 17-go Sierpnia. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


65. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli usytuowanych w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 3.  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


64. Sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek" KTO162 (Ciągnik rolniczy) POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


63. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli usytuowanych w Chorzowie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 3. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


62.  Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków i budowli usytuowanych w Chorzowie przy ulicy Legnickiej 15. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


61. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach.


60. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z prawem własności posadowionego na gruncie budynku podstacji P-10 usytuowanej w Katowicach w rejonie ul. Księdza Karola Żmiji. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


59. Przetarg ustny (publiczną licytację) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki służącej do działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przez podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


58. Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


 

57. Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 i przy ul. 17 sierpinia POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


56. Sprzedaż koparko-ładowarki "Ostrówek" KTO162POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


55. Przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczych nr 1 i nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary oraz nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


54. Przetargi ustne (publiczne licytacje) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej i Legnickiej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


53. Przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpniaPOSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


52. Przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 3 usytuowanej w Katowicach przy ul. Żelaznej (dawny teren Huty Baildon)POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


51. przetarg ustny na sprzedaż sieci ciepłowniczej nr 1 i sieci ciepłowniczej nr 2 usytuowanych w Chorzowie dzielnica Chorzów Stary  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


50. przetarg ustny (publiczna licytacja na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


49. przetarg ustny na sprzedaż elementów kotłowni usytuowanych w Chorzowie przy ulicy Legnickiej nr 15  POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


48. przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Katowicach w rejonie ul. Żelaznej POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE


47. przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż przyłącza wodnego wraz z infrastrukturą (siecią wodną) usytuowanego w Chorzowie przy ul. Legnickiej nr 15 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE 


46. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 

Data ogłoszenia: 2014-09-12

Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie ZAKOŃCZONE.


45. zaprasza do negocjacji w sprawie zbycia udziałów spółki pod firmą „EC Budownictwo” Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2014-09-12

W wyniku negocjacji nabywca udziałów został Pan Bartłomiej Plutecki zam. 42-606 Tarnowskie Góry ul. Kolorowa nr 20/6.

Data ogłoszenia: 2014-07-21 Treść ogłoszenia  Regulamin Rokowań 
Data ogłoszenia: 2014-07-28 Komunikat Komisji Przetargowej:
Komunikat Nr 1
Komisja Przetargowa zawiadamia, iż na kopercie należy odpowiednio umieścić napis:
"Zgłoszenie do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących nabycia udziałów spółki EC Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
Nie otwierać
a, nie jak podano w ogłoszeniu
 

44. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości usytuowanej w Chorzowie przy ul. 17 sierpnia

Data ogłoszenia: 2014-09-12
Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie ZAKOŃCZONE. 

43. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomościusytuowanej w Chorzowie przy ul. Wiejskiej

Data ogłoszenia: 2014-07-21 Treść ogłoszenia 
 Data ogłoszenia: 2014-09-12
W wyniku licytacji nabywca nieruchomości została firma "Kazmet - Adrian Kazmierz Skup złomu i metali kolorowych" w Chorzowie - Postępowanie ZAKOŃCZONE.

42. II przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

Data ogłoszenia: 2014-09-12
Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie ZAKOŃCZONE. 

41. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych usytuowanej w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15

Data ogłoszenia: 2014-06-30 Treść ogłoszenia 
 
Data ogłoszenia: 2014-09-12
Odstapiono od przeprowadzenia przetargu - nie wpłynęła żadna oferta - Postępowanie ZAKOŃCZONE.

40. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż składników majątkowych (środków transportu)

Data ogłoszenia: 2014-06-30 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-09-12
 W wyniku licytacji nabywca składników majatkowych (środków transportu) zostało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach - Postępowanie ZAKOŃCZONE

39. przetarg pisemny nieograniczony na świadczenie usługi „Prowadzenia eksploatacji systemu elektroenergetycznego na terenie byłej Huty Baildon w Katowicach w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r.

Oferty wraz z dokumentami należy składać zgodnie z wymogami i w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Elektrownia Chorzów S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia: 2014-06-30Przetarg unieważniony. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
Data ogłoszenia: 2014-05-27

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 

Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Dokumenty związane z IRESD


38. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych

Data ogłoszenia: 2014-05-08 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Odstąpiono od przeprowadzenia licytacji z uwagi na brak ofert i oferentów POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

37. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych budynków i budowli oraz naniesień usytuowanych w Chorzowie przy ul. Nowej

Data ogłoszenia: 2014-05-08 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Odstąpiono od przeprowadzenia licytacji z uwagi na brak ofert i oferentów POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE

36. przetarg pisemny nieograniczony na świadczenie usługi „Prowadzenie pełnej księgowości oraz obsługę kadr i płac Grupy Kapitałowej Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie w skład którego wchodzą:

1)      Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

2)      EC Budownictwo Sp. z o.o. w Chorzowie,

3)      Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. w Katowicach,

4)      Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku.

Data ogłoszenia: 2014-03-13 Treść ogłoszenia-SIWZ 
Data ogłoszenia: 2014-06-09 Przetarg został unieważniony bez podania przyczyny POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE
Data ogłoszenia 2014-03-24

 

Komunikat

 

Komisji Przetargowej

 

 

 

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. niniejszym w odpowiedzi na zapytania oferentów i

 

nformuje, co następuje:

 

W związku z zaistniałą pomyłką pisarską w treści SIWZ poprawne okresy świadczenia usługi zawierają się w datach od dnia 01.05.2014 r. do dnia 30.04.2015 r. za co przepraszamy. Błąd ten został aktualnie sprostowany w poprawionym SIWZ

 

Poprawiony SIWZ -20140324 

 

 

Równocześnie na Państwa dodatkowe zapytania w załączeniu przedstawiamy dane, które możemy udostępnić.

Odpowiedzi na pytania 

 

Data ogłoszenia: 2014-04-07

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w odpowiedzi  za zapytania:

 

INFORMACJA

 

 1. W paragrafie 7 wzoru umowy jest wzmianka o karach umownych ale miejsca na wpisanie kwoty kary są wykropkowane. Cytuję:

„1. Za niewykonanie zobowiązań określonych w § 2 oraz § 5 strona naruszająca postanowienia umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości ……. PLN; (słownie: ……. ).

2. W przypadku niewykonania bądź wykonania bez należytej staranności umowy przez Wykonawcę Zamawiający wg własnego uznania może naliczyć karę do wysokości ……. PLN; (słownie: ……. ).”

 

Prosimy o określenie kwoty kary ponieważ ma ona bezpośredni wpływ na cenę.

W jaki sposób zmawiający chce rozwiązać kwestie tych kar?

Jakiego rodzaju działania powodują prawo naliczenia kary?

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia księgowości na oprogramowaniu należącym do Zamawiającego, wydanym w używanie Wykonawcy na okres trwania umowy?

Jeżeli tak to na jakich to będzie warunkach finansowych. Czy wykonawca ma pełna dowolność w wyborze oprogramowania finansowo-księgowego na jakim będzie wykonywana usługa księgowa oraz kadrowa?

 

INFORMUJEMY:

AD 1)

„1. Za niewykonanie zobowiązań określonych w § 2 oraz § 5 strona naruszająca postanowienia umowy zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości „20 % wartości miesięcznej ceny usługi”

2. W przypadku niewykonania bądź wykonania bez należytej staranności umowy przez Wykonawcę Zamawiający wg własnego uznania może naliczyć karę „do wysokości miesięcznej ceny usługi ”

 

Załączona do SIWZ umowa jest projektem , który może podlegać nieznacznym zmianom w ramach rozmów z oferentem wybranym w przetargu między innymi w zakresie kar umownych z oferentem.

 

AD 2)

W SIWZ nie jest  określone oprogramowanie  na prowadzenia księgowości . W związku z powyższym do oferenta należy wybranie oprogramowania z jakiego chce korzystać . Wybór oprogramowania jest dowolny, zaś  warunki finansowe podlegają negocjacjom w trakcie zawierania umowy z wybranym oferentem w przetargu.

 

Data ogłoszenia: 2014-04-10

INFORMACJA

„W odpowiedzi na zapytanie przetargowe dotyczące zamówienia na prowadzenie księgowości oraz obsługę kadrowo – płacową Elektrowni Chorzów S.A.:

 1. Czy podana w Państwa informacji ilość pozycji księgowych( 113.000, ilość dokumentów zakupowych - 8300, sprzedażowych - 7100 etc.) dotyczy wszystkich podmiotów należących do grupy Elektrownia Chorzów SA łącznie, czy też do jednego podmiotu. Jeśli do jednego podmiotu, zwracamy się z prośbą o wskazanie analogicznych danych dla pozostałych podmiotów z grupy.
 2. Czy podane przez Państwa ilości pozycji księgowych dotyczą średnio 1 miesiąca, czy też całego roku?
 3. W których spółkach grupy występuje magazyn i na jakim systemie jest on prowadzony?
 4. Czy obsługa księgowa magazynu będzie należała do obowiązków firmy wybranej do świadczenia usług księgowych?
 5. Czy wykonywanie przelewów będzie należało do obowiązków firmy wybranej do świadczenia usług księgowych, czy też pozostanie to w gestii Elektrowni Chorzów?
 6. Czy czynności związane z wprowadzaniem faktur zakupowych pozostaną po stronie Elektrowni Chorzów S.A., czy też zostaną przekazane firmie świadczącej usługi księgowe? Jeśli tak, czy proces zaciągania danych jest zautomatyzowany?
 7. Czy do obowiązków firmy świadczącej usługi księgowe będzie należała obsługa akcyzy?
 8. Czy wyciągi bankowe są zaciągane z systemu bankowego, czy też ich księgowanie odbywa się na podstawie wydruków?
 9. Czy faktury sprzedażowe są importowane z systemu sprzedażowego?
 10. Czy życzeniem Elektrowni Chorzów SA jest aby obsługa księgowa i kadrowo-płacowa była prowadzona na systemie księgowym/kadrowo-płacowym firmy, która przejmie obsługę księgową i kadrowo-płacową, czy też na należących do firmy programach Symfonia Sage Forte i Etob, a jeśli tak, to czy zleceniodawca planuje bezpłatne udostępnienie dostępu do tych programów zleceniobiorcy?

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie nam odpowiedzi udzielonych innym podmiotom zainteresowanym przedstawieniem swojej oferty w powyższym przetargu.

Informujemy:

Podana w SIWZ informacja o ilości pozycji księgowych( 113.000, ilość dokumentów zakupowych - 8300, sprzedażowych - 7100 etc.) dotyczy wszystkich podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Elektrownia Chorzów SA łącznie w okresie 1 roku.

W każdej Spółce Grupy Kapitałowej występują magazyny. Pozostałe odpowiedzi na wyżej wymienione pytania umieszczone są na stronie internetowej Elektrowni Chorzów S.A – www.elektrownia.chorzow.pl zakładka przetargi i prosimy o skorzystanie z informacji tam prezentowanych.

Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A.


35. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności w zakresie produkcji ciepła

Data ogłoszenia: 2014-01-16 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-02-24 PRZETARG ZAKOŃCZONY
Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego (publicznej licytacji) nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności w zakresie produkcji ciepła została Spółka EC CIEPŁO Sp. z o.o.

34. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności w zakresie produkcji pary dla celów technologicznych

Data ogłoszenia: 2014-01-16 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-02-24 PRZETARG ZAKOŃCZONY
Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie informuje, iż w dniu 10 lutego 2014 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego (publicznej licytacji) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności w zakresie produkcji pary dla celów technologicznych - z uwagi na brak ofert nie odbył się.

33. przetarg ustny (w drodze publicznej licytacji) na sprzedaż następujących składników majątkowych Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie

Data ogłoszenia: 2013-12-04 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2014-02-24 PRZETARG ZAKOŃCZONY
W wyniku przeprowadzonej licytacji, która odbyła się dn. 17 Grudnia 2013 roku sprzedano niżej wymieniony składnik majątku Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie:
1. Koparko-ładowarka typu "Ostrówek" za cenę 16.630,00zł
Nabywcą wyżej wymienionego składnika majątkowego w wyniku licytacji została Spółka Zakład Produkcji Mieszanin Węglowych w Chorzowie.

32. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych

Data ogłoszenia: 2013-11-20 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2013-11-26 Pytania oferenta 
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Odpowiedź na pytania 
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Odpowiedź nr 2 na pytania 
Data ogłoszenia: 2013-12-16
Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 r. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, służącej do działalności zakresie produkcji pary dla celów technologicznych – z uwagi na brak  ofert  nie odbył się
Przetarg zakończony

31. przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień

Data ogłoszenia: 2013-11-20 Treść ogłoszenia 
Data ogłoszenia: 2013-11-26 Pytania oferenta 
Data ogłoszenia: 2013-12-02 Odpowiedź na pytania 
Data ogłoszenia: 2013-12-09 Odpowiedź nr 2 na pytania 
Data ogłoszenia: 2013-12-16
Komisja Przetargowa Elektrowni Chorzów S.A. w Chorzowie informuje, iż w dniu 12 grudnia 2013 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego (publicznej licytacji) nabywcą prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków i budowli oraz naniesień została spółka „Izo – Blok S.A. z siedzibą 41-503 Chorzów ul. Narutowicza nr 15
Przetarg zakończony

Przetargi archiwalne 


Oferty należy składać oddzielnie na każdą  poszczególną dostawę/zakup zgodnie z wymogami i  w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wymaganymi dokumentami. Szczegóły dostawy/zakupu znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)